چگونه از کرم شب استفاده کنیم؟

چگونه از کرم شب استفاده کنیم؟